Sunday, August 05, 2007

Czy Jezus to Archanioł Michał? W co wierzą Świadkowie Jehowy?

Jest wiele różnych sekt, zborów i denominacji chrześcijańskich, ale są też dwie duże grupy wiernych, których nie możemy nawet nazwać chrześcijanami. Są to Świadkowie Jehowy i Mormoni. Ponieważ ich domy modlitwy są pełne byłych katolików, postanowiłem napisać trochę o tych sektach. Zacznę od Świadków Jehowy, bo są oni liczniejsi w Polsce od Mormonów i nie będzie to jakiś pełny opis tej sekty. Zajmę się dzisiaj tylko jednym zagadnieniem ich wiary. Mianowicie tym, że według ich nauki Jezus jest innym wcieleniem Archanioła Michała.

Nie ukrywam, że dlatego wybrałem tę doktrynę, bo bardzo łatwo przy pomocy Biblii wykazać jej błędność. Ale też gdy rozmawiamy ze ŚJ, nie powinniśmy wyszukiwać trudnych zagadnień, ale pokazać im choćby właśnie na tym przykładzie, że Strażnica uczy ich błędu. I nasze argumentowanie powinno się opierać na Biblii, bo Biblię studiują oni cały czas. Argumenty biblijne więc są dla nich autorytatywne i przemawiają do ich serc. I jeszcze jedno. Nie powinniśmy zatrzaskiwać przed nimi drzwi, ale rzeczywiście rozmawiać. Z miłością, bez patrzenia na nich z góry i bez używania epitetów. Ale żeby taka rozmowa przyniosła korzyść, musi być oparta na jakiejś wiedzy z naszej strony. Musimy znać naszą wiarę, żeby móc jej bronić.

A więc jak można wykazać, że Jezus to NIE jest archanioł Michał? Popatrzmy na te wersety:

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem. (Hbr. 1,5)

Tutaj autor Listu do Hebrajczyków wyraźnie podkreśla, że Jezus nie jest aniołem. Co więcej dalej mówi:


Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży! (Hbr 1,6)

Słowo przetłumaczone tu jako „oddawanie pokłonu” w angielskich tłumaczeniach jest oddane jako „worship”, a „worship” to oddawanie boskiej czci Bogu. „Worshiping” cokolwiek, czy kogokolwiek innego, niż Bóg to łamanie pierwszego przykazania, grzech idolatrii.

Dalej w Liście do Hebrajczyków możemy przeczytać takie słowa o Jezusie: :


Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.
...
Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa.

Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp.
(Hbr 1,8,10,13)

Znowu wyraźna wskazówka, że Jezus i Bóg Ojciec są sobie równi. Jezus jest Stworzycielem nieba ( a więc i aniołów) i ziemi i siedzi na swym tronie po prawicy Ojca.

Widzimy to też w Apokalipsie św. Jana, gdy wszelkie stworzenie oddaje boską cześć Jezusowi:


A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków! A czworo Zwierząt mówiło: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. (Ap 5, 13-14)

Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon.[…] Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód! (Ap 14, 1a, 6-7)

Z kontekstu tego ostatniego fragmentu wynika jednoznacznie, że ten anioł wołający donośnym głosem „Ulęknijcie się Boga, dajcie Mu chwałę, oddajcie pokłon temu, co uczynił ziemię” ma na myśli właśnie Baranka, czyli Jezusa.

Ale skoro Biblia wyraźnie zabrania, by jedno stworzenie oddawało boską cześć drugiemu, choćby nie wiem jak wspaniałemu, a równocześnie nakazuje wielbić Jezusa, to Jezus nie może być stworzeniem, nawet pierwszym ze wszystkich stworzeń. Może On być tylko Stwórcą.

Jest to tak oczywiste w Biblii, że Świadkowie Jehowy w swej oficjalnej, angielskojęzycznej Biblii, „New Word Translation”, zmienili słowo „worship” w Liście do Hebrajczyków 1,6 na „do obeisance to him”. „Obeisance” według Słownika Kościuszkowskiego to „1. głęboki ukłon, rewerans. 2. hołd”. Nie jest to jednak hołd należny Bogu, ale taki hołd, jaki oddajemy np. władcy. Jednak sami ŚJ w poprzednich wydaniach swej Biblii, z lat 1950, 1961 i 1970 tłumaczyli to słowo jako „worship”. Dopiero, gdy zauważono, w jakiej sprzeczności Biblia stoi z ich nauką, „nagięto” troszkę tłumaczenie, żeby się podporządkowało doktrynie tej sekty.

Coś tak, jak Marcin Luter, wstawiając słówko „tylko” do wersetu mówiącego, że
„człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę”. Niby to samo, jednak usprawiedliwienie przez wiarę, a usprawiedliwienie „tylko przez wiarę” to jednak zupełnie co innego. Tym bardziej, że Biblia w innym miejscu wręcz wprost mówi, że „człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.”

Ten tekst jest jednak nie o doktrynie „Sola Fide”, ale o Świadkach Jehowy. Podałem tylko ten przykład dla tego, żeby pokazać, że czasem zmiana, czy dodanie jednego słowa całkowicie zmienia sens. A Biblia w swym oryginalnym tekście mówi, że Jezusowi należy się cześć taka, jaką można tylko oddawać Bogu, a więc nie może On być archaniołem, nawet gdyby był tak wspaniałym, jak Michał.

Więcej o sekcie Świadków Jehowy można znaleźć na TEJ STRONIE, a ja wkrótce postaram się napisać o innych doktrynach tej sekty i wykazać, dlaczego są błędne.

No comments:

Post a Comment